Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

STATUT

PROTESTANTSKOG EVANĐEOSKOG VIJEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Protestantsko evanđeosko vijeće u Republici Hrvatskoj utemeljeno je na Ustavom zagarantiranoj slobodi vjeroispovijedanja i u tu svrhu udruživanja građana te načelima i životnoj potrebi evanđeoskih kršćana da njeguju zajedništvo, uzajamno se pomažu i javno djeluju u ime kršćanske vjere.

Članak 2.

Službeni je naziv Vijeća: PROTESTANTSKO EVANĐEOSKO VIJEĆE U REPUBLICI HRVATSKOJ. Temeljni dokument Protestantskog evanđeoskog vijeća u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Vijeće) je Statut, Nicejsko – carigradsko vjerovanje i Lausannski zavjet. Vijeće djeluje u skladu s ustavnim odredbama Republike Hrvatske o vjerskim slobodama te ostalim zakonskim aktima o djelovanju vjerskih zajednica.

Članak 3.

Vijeće je savjetodavno i po potrebi koordinacijsko tijelo bez pravne osobnosti. Rad Vijeća je javan.

Članak 4.

Svoju unutrašnju organizaciju i programsku aktivnost Vijeće uređuje samostalno, poštujući načelo odvojenosti Crkve od države.

Članak 5.

Vijeće djeluje na teritoriju Republike Hrvatske. Sjedište Vijeća je u Zagrebu, Kušlanova 21, 10000 Zagreb.

Članak 6.

Vijeće ima službeni okrugli pečat s kružnim rubnim tekstom: Protestantsko evanđeosko vijeće u Republici Hrvatskoj i znakom križa. Promjer pečata je 38 mm.

Članak 7.

Svrha i zadaci Vijeća su sljedeći:

1. Poticanje i promicanje jedinstva među svim kršćanima, počevši među onima protestantsko evanđeoskog opredjeljenja.

2. Zalaganje za slobodno i nesmetano ispovijedanje i propovijedanje kršćanske vjere, evangelizaciju svih ljudi, obavljanje vjerskih obreda i poslova, poštivanje Ustavom zajamčenih vjerskih sloboda, a suprotstavljanje zloporabi vjere.

3. Zalaganje za oživotvorenje, trajno razvijanje i jačanje kršćanskih vrijednosti te promicanje i njegovanje duha dijaloga, načela mirotvorstva, ljubavi, sloge, razumijevanja i ljudskog dostojanstva.

4. Koordiniranje aktivnosti od zajedničkog interesa članica.

5. Promicanje duhovne i opće kulture, biblijsko-teološkog i općeg obrazovanja te ostale aktivnosti koje doprinose svrhama i zadacima Vijeća.

2. ČLANSTVO U VIJEĆU

Članak 8.

Članice Vijeća su Savez baptističkih crkava (SBC), Evanđeoska pentekostna crkva (EPC), Kristova crkva i Crkva Božja.

Osnova za članstvo je prihvaćanje Statuta i programa djelovanja Vijeća, Nicejsko-carigradsko vjerovanje i Lausannski zavjet (vidi dodatak Statutu), te pravna osobnost priznata u RH.

Vijeće ostaje otvoreno pristupu i drugih kršćanskih vjerskih zajednica i udruga.

Članak 9.

Nove članice primaju se u članstvo Vijeća na prijedlog najmanje dviju konstitutivnih članica.

Nove članice za prijem u Vijeće moraju podnijeti pismeni zahtjev na adresu Vijeća, a punopravnim članicama Vijeća postaju odlukom Predsjedništva i upisom u Registar članica.

Članak 10.

Članice sudjeluju u radu i odlučivanju Vijeća po svojim predstavnicima u Predsjedništvu Vijeća, bez gubitka svoje autonomnosti. Vijeće ne može djelovati u suprotnosti s interesima i naputcima konstitutivnih članica.

Članak 11.

Vijeće može formirati radna tijela i skupine u svrhu ostvarivanja ciljeva Vijeća.

Vjernici i djelatnici članica i kršćanskih udruga mogu sudjelovati u radu i odlučivanju u raznim tijelima Vijeća.

3. ORGANI UPRAVLJANJA VIJEĆA

Članak 11.

Radom Vijeća upravlja Predsjedništvo.

Predsjedništvo je izvršno tijelo Vijeća, koje upravlja radom Vijeća i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa Statutom.

Predsjedništvo Vijeća čini osam članova: SBC (tri predstavnika), EPC (tri predstavnika), Kristova crkva (jedan predstavnik) i Crkva Božja (jedan predstavnik).

Novopridružene kršćanske zajednice sudjeluju u radu i odlučivanju Vijeća s jednim predstavnikom, koga izaberu između sebe i to onda kad najmanje pet kršćanskih vjerskih zajednica postanu članicama Vijeća.

Novopridružene kršćanske udruge sudjeluju u radu i odlučivanju Vijeća s jednim predstavnikom, koga izaberu između sebe i to onda kad najmanje pet kršćanskih udruga postanu članicama Vijeća.

Predsjedništvo može, zbog veće operativnosti, donijeti odluku o formiranju radnog Predsjedništva sastavljenog od manjeg broja članova.

Članak 12.

Predstavnika i mandat članica u Vijeću određuju članice same i o tome pismeno izvješćuju Predsjedništvo Vijeća.

Članak 13.

Izvršna su tijela Predsjedništva Vijeća: predsjednik i glavni tajnik.

Predsjednik zastupa Vijeće, predstavlja ga i punovažno potpisuje akte Vijeća. Kada je predsjednik spriječen, zamjenjuje ga glavni tajnik.

Predsjednika Vijeća bira Predsjedništvo dvotrećinskom većinom na mandat od četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Glavni tajnik koordinira radom Vijeća te uz predsjednika zastupa Vijeće, predstavlja ga i punovažno potpisuje akte. Tajnika bira Predsjedništvo dvotrećinskom većinom na mandat od 5 godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Uz potpis predsjednika i/ili glavnoga tajnika punovažnost spisa jamči pečat Vijeća.

4. SREDSTVA VIJEĆA

Članak 14.

Vijeće će, za postizanje svoje svrhe i ispunjenje postavljenih zadataka, koristiti određena materijalno-financijska sredstva. Tim sredstvima raspolagat će se u skladu s odlukama Predsjedništva.

Članak 15.

Materijalno-financijska sredstva koja su na raspolaganju Vijeću su:

– redovita članarina i dobrovoljni prilozi članica;

– prihodi od izdavačke djelatnosti;

– primanja u vidu pomoći i donacija od pojedinaca i ustanova izvan Vijeća.

Financijske poslove Vijeća vodi glavni tajnik.

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Članstvo u Vijeću prestaje svojevoljnim istupom, isključenjem i/ili prestankom djelovanja članice.

U slučaju svojevoljnog istupanja iz Vijeća, članica treba o tome prethodno pismeno obavijestiti Predsjedništvo ili tajnika Vijeća. Brisanjem iz Registra Vijeća prestaje članstvo u Vijeću.

Članak 17.

Članice Vijeća obvezuju se da će svoje sporove riješavati u duhu Evanđelja i u skladu s odlukama Predsjedništva Vijeća.

Sporovi se neće iznositi pred redovne sudove.

Članak 18.

Za tumačenje odredbi ovoga Statuta nadležno je Predsjedništvo Vijeća.

Članak 19.

Vijeće prestaje postojati i raspušta se kad to zaključe i pismeno potvrde minimalno dvije trećine članica Vijeća.

Imovina Vijeća po raspuštanju prodaje se, a prihod od iste se dijeli na sve članice Vijeća.

Članak 20.

Statut stupa na snagu i počinje obvezivati sve članove Vijeća danom prihvaćanja istoga od strane Predsjedništva Vijeća.

U Zagrebu 11. svibnja 2012.

Predsjednik VijećaGlavni tajnik Vijeća
Giorgio Grljmr. sc. Mladen Jovanović, prof.